22.11.11

ICDP

Fra Fontene 12/11:

Ofte skal ikke mye til for å gjøre en krevende hverdag litt enklere. Programmet for foreldreveiledning tar sikte på å hjelpe foreldre før det blir for vanskelig.

ICDP (International Child Development Programme) er landsomfattende. Det tilbyr veiledning i foreldrerollen på lavterskelnivå. BLD har nylig publisert en evaluering. Erfaringene er gode. Det viser seg at foreldre som har deltatt, opplever mestring. De opplever at de har blitt bedre til å oppdra barn. De forteller at de er mer følelsesmessig engasjert i barnet enn før, og at de opplever mindre angst og sinne. Resultatene tyder på at det er mindre uro, og generelt en bedre stemning i hjemmene.

Tradisjonelt har ulike foreldreveiledningsprogrammer vært rettet mot spesielle foreldregrupper. Disse omfatter foreldre til barn med barn med atferdsforstyrrelser. ICDP-programmet er et universelt program for å styrke omsorgen i «vanlige» familier. For at programmet skal være nyttig for alle, er det også skreddersydd ulike varianter til spesielle målgrupper, som foreldre til barn med funksjonsnedsettelser, foreldre som sitter i fengsel og foreldre med minoritetsbakgrunn.

Det legges opp til minst åtte møter hvor man skal gå gjennom grunnleggende temaer. Disse omfatter blant annet det å vise gode følelser for barnet. Man skal lære å følge barnets initiativ. Ros og anerkjennelse er tema for et av møtene. Regler, grenser og verdier er et annet område, samt det å lære barnet å planlegge aktiviteter steg for steg. I ulike trinn kan man også hjelpe barnet til å skape mening i tilværelsen, blant annet ved å forklare og beskrive det man opplever sammen.

Målsetningene er flere. Man ønsker at forholdet mellom den voksne og barnet skal være positivt og utviklende. Samspillet står i fokus. I tillegg ønsker man å styrke den voksnes selvtillit. Også barnet skal oppleve mestring i forholdet til andre mennesker, og når det gjelder konkrete oppgaver.

Bufetat står for opplæringen av veiledere. Kommunene har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av kurs. Noe velger å la tilbudet gå via barnehager, helsestasjoner, PPT eller barnevernet. Siden kursene administreres av kommunene, er det noen ulikheter i omfanget av tilbudet på nasjonalt nivå.


Mer informasjon finnes på www.bufetat.no/foreldreveiledning/ .

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar